Közös öregségi gyógyszer


Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Települési támogatás lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásához kapcsolódó rendszeres kiadásaik villanyáram- víz- gázfogyasztás távhőszolgáltatás, csatornahasználat, szemétszállítási díj, lakbér, albérleti díj közös költség, tüzelőanyag költség viseléséhez lakhatási támogatást nyújt.

közös öregségi gyógyszer

A lakhatási támogatás havi összege 5 Ft. A lakhatási támogatást egy évre kell megállapítani. Ápolási támogatásra jogosult az a nagykorú hozzátartozó, aki Tartósan beteg az a személy, aki előreláthatólag három hónapnál hosszabb időtartamban állandó ápolást, gondozást igényel.

Dr. Tamasi József - Gyógynövény gyógyszer helyett

Az ápolást végző személy számára egyidejűleg csak egy ápolási támogatásra való jogosultság állapítható meg, továbbá egy ápolt személyre tekintettel csak egy ápolást végző személy számára állapítható meg ápolási támogatás.

Az egy családban élő személyek részére gyógyszertámogatás címén megállapított ellátás együttesen nem haladhatja meg havonta a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Rendkívüli települési támogatás A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások — így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások — vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak,rendkívüli települési támogatást igényelhetnek.

közös öregségi gyógyszer

Rendkívüli települési támogatás igényelhető: a átmenetileg nehéz anyagi helyzetbe került személy vagy család kiadásainak mérséklésére a továbbiakban: létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetre tekintettel nyújtott támogatásb eseti gyógyszerkiadás mérséklésére a továbbiakban: rendkívüli gyógyszertámogatásígy különösen: ba azon személyek kiadásainak csökkentésére, akik nem rendszeres jelleggel, de esetenként egy-egy betegség miatt jelentkező magas gyógyszer kiadást jövedelmi helyzetük miatt nem képesek megfizetni, vagy bb azon családok támogatására, amelyekben az egyes családtagok eseti gyógyszer költsége együttesen olyan nagymértékű, hogy azt nem képesek viselni, vagy c gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott pénzbeli támogatásra vagy d elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra.

A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetre tekintettel nyújtott támogatás összege alkalmanként 5. A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetre tekintettel nyújtott támogatás éves összege egy család esetében nem haladhatja meg a Rendkívüli gyógyszertámogatásra benyújtott rendkívüli települési támogatás iránti igény megállapításának további feltétele, hogy a kérelmező a kérelem benyújtásának időpontjában nem részesül közgyógyellátásban, illetve települési gyógyszertámogatásban.

közös öregségi gyógyszer

A gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott rendkívüli települési támogatás alkalmanként 5. A gyermekenként kifizethető támogatás éves összege nem haladhatja meg az évi Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt rendkívüli települési támogatás összege A megállapított közös öregségi gyógyszer települési támogatás folyósítása készpénzben postai vagy házipénztári kifizetéssel vagy természetbeni ellátás formájában élelmiszer utalvány, gyógyszerutalvány történhet.

Tolna megye

A mikoplazma és ízületi fájdalom támogatás iránti eljárásban átruházott hatáskörben a polgármester jár el. Karácsonyi támogatásra jogosult az a személy, aki kérelmét a polgármester által közzétett hirdetmény szerinti határidőig az önkormányzathoz benyújtja, és az alábbi együttes feltételeknek megfelel: a Szekszárdon bejelentetett lakóhellyel rendelkezik, b a A közös öregségi gyógyszer támogatás iránti kérelem benyújtása — történhet: a elektronikus regisztráció útján, vagy b a Polgármesteri Hivatalban személyesen, illetve telefonon.

közös öregségi gyógyszer

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Köztemetés Az önkormányzat a meghatározott megtérítési kötelezettség alól részben vagy egészben különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén mentesítheti az eltemettetésre köteles személyt.

Az eljárásnál különös méltánylást érdemlő körülményként kell figyelembe venni, ha az eltemettetésre köteles személy a egyedülálló, vagy b három, illetve annál több gyermek eltartásáról gondoskodik, és a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, feltéve, hogy a köztemetés költségeinek megtérítése saját vagy családja létfenntartását veszélyezteti.

közös öregségi gyógyszer